Ул. Ромена Ролана бр. 20, Вишњичка бања, Палилула, 11060 Београд
065 297 17 11; 060 710 11 05
malicarobnjak2018@gmail.com
www.malicarobnjak.rs

 

ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПЛАН И ПРОГРАМ

 

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Темпо живота савремене породице све више намеће потребу за додатном подршком која се односи на збрињавање и васпитање деце ван породичног контекста. Та потреба се усложњава чињеницом да и у време боравка детета код куће све мање времена се проводи у квалитетној интеракцији детета са другима што је од велике важности за његово учење и развој, већ је оно углавном упућено на различите врсте медија (тв, компјутер…).

Предшколска установа „Мали чаробњак“ свој програм припрема у складу са Законом о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 27/18) и Законом о прешколском васпитању и образовању („Сл. гласник РС“, бр. 18/10, 101/17).

Идеја оснивача је да се кућа површине око 240 м2, у улици Ромена Ролана број 20, у Вишњичкој бањи, општина Палилула, адаптира у објекат прилагођен  боравку деце узраста од шест месеци до седам година, и у складу са тим делује као приватна предшколска установа. У припремама и самој реализацији учествовао је тим сачињен од оснивача, стручног сарадника и консултанта.

Остваривање програма засновано је на визији вртића као здравог, подстицајног, удобног и квалитетног места за боравак, учење и развој деце и усмерено је на остваривање добробити детета кроз неговање здравих стилова живота. Програм се остварује у складу са Моделом А Основа програма и креће се ка обезбеђивању услова за интегрисано учење кроз развијање пројеката на нивоу васпитних група и вртића у целини као најквалитетнијих савремених приступа у раду и учењу деце предшколског узраста.

Хигијенско технички услови за рад су у складу са принципима безбедне и квалитетне средине за учење и развој деце јер одговара њиховим потребама захваљујући високом нивоу понуде услуга и опремљености простора, дидактичке и остале опреме неопходне за квалитетно обављање делатности предшколског васпитања и образовања.

Васпитно-образовни рад у Установи остварује се кроз редовне програме рада у целодневном и полудневном трајању укључујући и припремни предшколски програм. Излазећи у сусрет потребама породице и деце Установа ће организовати и додатне програме.

Носиоци реализације програма су стручни радници одговарајућих профила који својим ангажовањем и стручним усавршавањем доприносе континуираном квалитету рада предшколске установе.

 

СПЕЦИФИЧНОСТИ УСТАНОВЕ

Идеја оснивача и стручног тима је отварање предшколске установе са јединственим идејним концептом који је усмерен на промоцију здравих стилова живота и природног окружења, учења кроз истраживање у различитим срединама и повезаност програма са спољном средином којим се постиже континуитет у учењу и развоју. Кључна идеја васпитног-образовног процеса је партиципација деце у развијању програма и остваривање услова у којима деца учествују као активни и равнопрани партнери. Подстицањем и подржавањем природне разноликости детета остварује се кроз учење истраживањем, откривањем, експериментисањем, учењем, реалним животним ситуацијама. Слободним кретањем кроз простор, подстицањем на самосталност у избору садржаја рада као и начином игре, поштују се права деце, а она се својим активним учешћем уче одговорности, развијају социјалне вештине и диспозиције за целоживотно које ће им помоћи у даљем функционисању у заједници.

Наведене специфичности васпитно-образовног рада остварују се кроз рад на пројектима током којег се деца фокусирају на тражење решења за проблеме који су им тренутно важни и кроз које интегрисано развијају све аспекте личности. Такође, програм обухвата и богате и разноврсне садржаје везане за промоцију здравог начина живота. Здрав стил живота усваја се од најмлађег узраста, па је вртић уз породичну средину, најбоље место за прва сазнања о томе како уравнотежена и здрава исхрава, физичка активност, квалитетна интеракција са вршњацима и одраслима, утичу на квалитет живота, а у случају деце, доприносе њиховој добробити (физичкој, социјалној и психолошкој).

Визуелном идентитету установе и специфичношћу отвореног простора са мобилијаром, постигнута је вишефункционалност средине за учење чиме се лакше остварује квалитетна васпитно-образовна пракса.

Предшколска установа се налази у мирном делу Вишњичке бање са много зеленила. у окружењу се налази државни вртић чији је капацитет недовољан да подмири интересовање родитеља. Доминантно је интересовање за упис млађе деце и целодневни боравак.

Од великог значаја за упис деце је квалитет понуђеног програма, понуда додатних садржаја (страни језик, спортски програми, креативне радионице) и обавезне активности на отвореном. Изузетно је важан и начин сарадње са родитељима, не само на информативном нивоу, већ и кроз организоване активности-саветовалишта, тематске састанке, заједничке активности са децом. Сем наведеног, веома су цењени програми сарадње са различим установама и институцијама у окружењу и промоција рада вртића на различите начине – приредбе, појављивање у медијима, часописима и т.сл.

 

МИКРОЛОКАЦИЈА

Привредни развој општине Палилула све више тече у смеру производних услужних делатности, па је у последњих десет година евидентиран пораст броја приватних предузећа и комапанија различитих делатности чије је седиште на територији општине Палилула.

На основу анализе тржишта и конкуренције, идеја оснивача је да се кућа укупне површине 240 м2 преуреди у простор намењен боравку и учењу деце, пријатног амбијента, ентеријера и дворишта, које задовољавају све услове безбедности у функцији програма и раду по пројектима. У том смислу, учење деце дешава се у свим затвореним и отвореним просторима предшколске установе али подразумева и излазак у окружење и сарадњу са различим установама, институцијма, удружењима и компанијама у локалној заједници.

 

ЛИЧНА КАРТА УСТАНОВЕ

Установа је кадровски и материјално-финансијски оспособљена за Законом наведену делатност.

Установа је смештена у породичној кући која је целокупна у функцији предшколске установе. Укупна површина куће је 240 м2.

 

 ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ

Назив Предшколска Установа ,,Мали чаробњак“
Адреса Ромена Ролана 20, Палилула, 11000 Београд
Контакт подаци Верица Јолић, директор

065 297 17 11; 060 710 11 05
 

malicarobnjak2018@gmail.com

Званични мејл ПУ malicarobnjak2018@gmail.com
Сајт www.malicarobnjak.rs 
Делатност 85.10 – предшколско образовање
Језик на коме се реализује васпитно-образовни рад Српски језик
Текући рачун 160-509209-05

 

КАПАЦИТЕТ УСТАНОВЕ

Бр. група   3
Површина куће 240 м2
Површина дворишта 2  ара

 

ОБИМ ОСНОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ И УСЛОВИ РАДА

Очекује се да ће се повећање броја уписане деце дешавати постепено, а посебно након промоције и првих резултата рада. Планирано је да се квалитетним програмом и средином обезбеде најбољи услови за напредовање у учењу и развоју деце предшколског узраста што ће бити кључни разлог за упис нових полазника.

Сви остали елементи делатности предшколске установе усклађени су са планираним обимом, и зависе од броја уписане деце.

У циљу задовољавања потреба деце током целодневног боравка, као и уважавањем потреба интересовања родитеља организује се и исхрана коју обезбеђује одговарајућа кетеринг служба.

 

ПРОГРАМ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Програм васпитно-образовног рада базиран је на јединству неге, игре, васпитања и образовања и има за циљ да се кроз услове боравка на највишем нивоу стандарда квалитета омогући подстицајна средина за учење и развој, позитивна клима и богате и садржајне активности кроз које деца и интегрисано развијају различите аспекте личности.

Основни циљ коме се у програмима тежи је обезбеђивање добробити деце (физичке, психолошке и социјалне) путем квалитетног васпитно-образовног процеса у целини подстицајне социјалне и физичке средине за учење, уравнотежене исхране и потребе за одмором као квалитетне здравствено-превентивне заштите.

Посебан акценат у програмима за све узрасте је развијање здравих стилова живота, неговањем физичких, естетских, моралних и интелектуалних вредности на којима ће се базирати програм рада прилагођен специфичностима узраста.

ЗДРАВ СТИЛ ЖИВОТА манифестује се кроз однос са другима (вршњацима и одраслима), и у облику понашања и свести о материјалном и приородном окружењу личности. У контексту васпитања и образовања и развоја деце предшколског узраста здрав стил живота подразумева:

 • Васпитање и образовање у физичком окружењу богатом подстицајима за развој свих аспеката личности
 • Оптималани услови у погледу броја деце, простора, средстава и материјала
 • Могућност за физичке активности, правилну исхрану и баланс различитих типова активности
 • Прилике за социјалне интеракције и емоционална равнотежа кроз партиципацију и вршење избора
 • Развијање животних вештина за успешно функционисање у заједници

Временска организација и ритам дневних активности усклађени су са потребама деце и породице и омогућавају флексибилно реструктуирање у зависности од потреба деце, породице и програма.

Редовни програми у Предшколској установи „Мали чаробњак“ остварују се у целодневном и полудневном трајању.

 

РАД СА ДЕЦОМ ОД 6 МЕСЕЦИ ДО 3 ГОДИНЕ

Основни задатак васпитања деце раног узраста је очување, подржавање и оплемењивање спонтаног израза детета у односу на околину и поштовање његове индивидуалности у откривању света и развоју.

Васпитање и негу деце до три године реализују медицинске сестре васпитачи и васпитачи оспособљени за рад са децом јасленог узраста.

Основни задаци:

 • очување и унапређење здравља деце;
 • неговање и подстицање спонтаног развоја деце кроз различите системе активности и игре;
 • уважавање специфичности узраста и индивидуалних потреба детета;
 • стварање повољне социо – емотивне климе и структуирање васпитне средине која задовољава потребе и мотивише дете.

Период адаптације је посебно важан период у процесу прилагођавања детета на нову средину и из тог разлога се пажљиво планирају активности које детету омогућују лакши боравак у групи. Активности за адаптацију спадају у домен сарадње са родитељима и одвијају се кроз ту сарадњу, а у виду: индивидуалне сарадње, родитељских састанака, благовременог усменог и писменог обавештавање (маил-ови, лифлети, штампани материјал и сл.), отвореност Установе да прихвата родитеље са децом у току радног времена на одређени временски период ради адаптације детета на простор.

На овом узрасту је јако важно јединство неге и васпитања јер све животне ситуације доприносе васпитању и развоју и полако прерастају у заједничке организоване облике рада. У богаћењу дечијег искуства и подстицаја развоја планирају се посебни задаци, садржаји и активности у оквиру:

 • игре;
 • моторичких активности;
 • сензорно перцептивних активности;
 • социјално емотивних односа;
 • музичко ритмичке активности;
 • графичко ликовне активности;
 • интелектуалне активности;
 • језичке активности;
 • активности драматизације.

О свим планираним активностима, адаптацији деце,праћењу и посматрању деце, сарадњи са родитељима и локалном средином, медицинска сестра васпитач води одговарајућу документацију кроз дневник рада. Сваки рад са децом јесте специфична и индивидуализована форма, па се у раду поред основа програма обухватају и следећи сегменти:

 • превентивно – здравствена заштита;
 • нега и васпитне активности у току неге;
 • посебне васпитне активности:
 • социо – емоционални односи;
 • моторичке активности и игре;
 • развој чулне осетљивости и опажања;
 • музичко – ритмичке активности;
 • интелектуалне активности и игре;
 • графичко – ликовне активности;
 • језичке активности;
 • активности на отвореном простору;
 • богаћење васпитне средине;
 • сарадња са родитељима;
 • посматрање, праћење, документовање дечјег развоја;
 • вредновање процеса рада и планирање.

Циљеви физичко – сензорног развоја су:

 • одржавање и унапређивање физичког здравља деце;
 • обезбеђивање повољних утицаја на општи развој организма;
 • стварање услова за развој кретања, правилно држање тела и овладавање моториком;
 • усавршавање функција чула;
 • развијање навика у свери задовољавања хигијенских и физиолошких потреба.

Циљеви социјално – емоционалног развоја су:

 • очување спонтаности и искрености детета у контакту са околином;
 • неговање отворености за доживљаје;
 • пружање помоћи у стицању самосталности;
 • подстицање у стварању слике о себи и стицању поверења у своје способности;
 • усвајање основних моралних вредности и норми понашања (добро – лоше);
 • развијање способности учествовања у заједничким активностима са одраслима и вршњацима;
 • култивисање емоционалног изражавања.

Циљеви интелектуалног развоја:

 • подстицање и неговање природне радозналости;
 • подстицање развоја маште и неговање осетљивости за утиске;
 • подстицање развоја сензо – моторне интелигенције кроз решавање проблема;
 • подржавање спонтане вербалне и невербалне комуникације;
 • подстицање развоја говора и богаћење комуникације као средства за стицање искуства и знања;
 • подстицање развоја сензо – моторних и перцептивних способности стварањем услова за стицање знања и искуства кроз практичне активности.

Запажања о развоју деце и документовање процеса рада имају за циљ очување достигнутог степена психофизичког развоја васпитне групе, али и основу за конкретизацију задатака и креирање планова за наредни период. Стално унапређивање рада у јаслицама одвија се кроз едукацију, примену наученог, акредитоване семинаре, међусобну сарадњу, праћење и евалуацију.

Оно што је посебно значајно истаћи, и што је посебно важан задатак медицинске сестре – васпитача, јесте нега деце у јасленој групи. Нема општих форми у овом задатку неге, иако постоје законски оквири и смернице, али се овај део рада посебно индивидуализује и подређује породичном начину неге. Медицинска сестра – васпитач има интервју са родитељима детета око неге детета и у потпуности усваја њихов модел и испуњава захтеве породице. Даља нега, након адаптације се такође одвија у сарадњи и договору са родитељима, где медицинска сестра – васпитач има задатак да информише родитеље о важним аспектима неге, као и да упознаје родитеље са календаром вакцинације и значајем вакцинације за заштиту од одређених заразних болести.

Медицинске сестре – васпитачи израђују оперативне планове рада са децом у зависности од узраста деце, индивидуалних интересовања детета и напредовања.

Ипак, сви оперативни планови  произилазе из општих планова рада са децом.

 

НЕГА И ВАСПИТАЊЕ ДЕЦЕ ОД 6 МЕСЕЦИ ДО 1  ГОДИНЕ

нега:

 • купање се одвија у породици, а изузетно у колективу;
 • редовно прање руку топлом водом и сапуном;
 • редовно чишћење носних шупљина и укапавање капи према потреби
 • обезбеђивање индивидуалног прибора;
 • облачење према устаљеном редоследу, прилагођено годишњем добу и температури уз испуњење потребних хигијенских захтева;
 • спречавање одређених малформација коштаног система, превенција равних табана;
 • наговештаји за контролу сфинктера;
 • боравак на свежем ваздуху.

социјално – емоционални односи:

 • контакте са дететом пратити речима;
 • разговарати са дететом;
 • подстицати дете да сарађује (да испружи руку, ногу, да устане);
 • подстицати жељу детета да се само храни;
 • изражавати задовољство због одређених активности детета;
 • незадовољство због одређених активности детета изражавати опрезно да би се изазвало схватање детета, а не страх;
 • контролисати социјалну интеракцију између деце да не дође до повређивања.

игра:

 • подстицање функционалне игре – истраживање предмета: опипавање, разгледање, лупкање, тражење, гурање…

моторичке активности:

 • разноврсни покрети детета су омогућени обезбеђеним слободним простором за кретање са довољним бројем предмета и играчака;
 • чест индивидуални контакт медицинске сестре – васпитача.

сензорно – перцептивне активности:

 • подстицати децу на елементарне активности са предметима, где се деци обезбеђују предмети различитих облика, величине, конзистентности, боје…
 • мењати играчке периодично да не дође до засићења;
 • мењати распоред у просторији периодично ради развијања самосталног опажања.

музичко – ритмичке активности:

 • циљ им је одржавање ведрог расположења;
 • медицинска сестра – васпитач изводи кратке мотиве на различите неутралне слогове (на, ла, ма, гу…)
 • подстицање цупкања у месту, њихања, пљескања рукама, свирање звечкама;
 • повремено слушање музике инструменталног карактера.

интелектуалне активности:

 • средину у којој дете борави снабдети разноврсним предметима чије се особине опажају свим чулима и распоредити их на подстицајан начин;
 • играти игре скривања.

језичке активности:

 • развијање невербалне комуникације;
 • реаговање на вокализацију детета;
 • разговетно именовање предмета;
 • подржавање спонтаних говорних игара детета.

 

НЕГА И ВАСПИТАЊЕ ДЕЦЕ ОД 1. ГОДИНЕ ДО 1,5 ГОДИНЕ

нега:

 • купање се одвија искључиво у породици, спроводити хигијену лица, екстремитета и гениталија;
 • подстицати осамостаљивање при прању руку и лица;
 • нега носа првим покушајима издувавања, коришћење капи за нос по потреби;
 • контрола појаве вашљивости и скабиеса (шуге);
 • период замене пелена гаћицама – контрола сфинктера је индивидуализован процес и медицинске сестре – васпитачи воде рачуна и покушавају да схвате сигнале детета, те у складу са сигналима бирају приступ.

социјално – емоционални односи:

 • стављен нагласак на адаптацију и поклањање стрпљења и пажње деци и родитељима;
 • децу подстицати на социјалну интеракцију јер се ствара ривалство око пажње медицинске сестре – васпитача;
 • примером се деца упућују на заједничку активност;
 • сузбијати љубомору.

игра:

 • подстицати дечије игре које се развијају ходањем и хватањем врховима прстију;
 • подстицати симболичке игре имитативног карактера.

моторичке активности:

 • обезбедити деци простор и услове за пузање, ходање, провлачење, гурање….
 • подстицати самосталност у кретању;
 • игре лоптом.

 сензорно – перцептивне активности:

 • обезбеђивање услова за богаћење чулног доживљаја;
 • вербализовати чулне доживљаје;
 • обезбедити разноврстан избор звучних играчака;
 • обезбедити контакт са природним појавама и природним материјалима;
 • мењати распоред намештаја за подстицање самосталног опажања.

музичко – ритмичке активности:

 • обезбедити звучне појаве (звечке, играчке, звуке животиња…);
 • певање једноставних песама (тематски);
 • пљескање и кретање у ритму музике;
 • подстицати децу да производе звук различитим активностима.

интелектуалне активности:

 • експоративне игре предметима;
 • игре скривања;
 • подстицање коришћења оруђа за досезање циљева.

 језичке активности:

 • све активности у које је дете уклјучено медицинска сестра – васпитач прати говором који се односи на оно што се дешава;
 • именовање особа, делова тела, предмета…када дете покаже интересовање;
 • давати детету вербалне налоге и постављати питање;
 • одговарати говором на дететову невербалну комуникацију;
 • реченице треба да буду кратке, јасне, више пута понављане;
 • изводити драматизацију у групи деце обраћајући се деци, додирујући децу лутком, дозвољавајући деци да додирну лутку. Боја гласа, покрети и кретање, треба да буде прилагођено лутки која се тумачи.

 

НЕГА И ВАСПИТАЊЕ ДЕЦЕ ОД 1,5 ДО 2 ГОДИНЕ

нега:

 • подстивање деце на самосталност у свим доменима личне хигијене и постепено укључивање деце у све ове процесе уз стално постојање свести о индивидуалним разликама и индивидуализован приступ у развијању ових навика.

социјално – емоционални односи:

 • подстицати играње играчкама давањем примера;
 • посматрати одраз у огледалу и разговарати о њему;
 • на евентуалну појаву агресивног понашања реаговати пажљиво подстичући дете на социјално прихватљиве облике понашања и реагујући на њих; на агресију не реагујемо нити агресијом, нити игнорисањем већ разговором и подстицањем на социјално пожељне облике понашања;
 • на евентулану појаву љубоморе реагујемо покушавајући да објекат љубоморе приближимо детету ангажујући децу у заједничкој игри. Такође много је важно да медицинске сестре – васпитачи пазе да својим понашањем не изазову љубомору.

игра:

 • функционалне игре које поспешују развој: ходање, трчање, хватање предмета прстима, бацање предмета, манипулисање предметима;
 • подстицање симболичких игара – период појаве драмских игара.

моторичке активности:

 • обезбеђен услов за несметано кретање и подстицање ходања – подстицање игара преношења предмета, вучење, гурањепењање, прекорачивање;
 • период појаве и појачаног интересовања за бацање и котрљање те се у програм уврштавају полигони са наведеним активностима;
 • међу активности се уводи и вода, у смислу пресипања из суда у суд или преношења пуне посудице без просипања, што појачава пажњу и равнотежу.

 сензорноперцептивне активности:

 • подстицати доживљавање простора унутар установе и у природи у што ширем контексту.

музичко – ритмичке активности:

 • учење, слушање и певање песмица едукативног карактера;
 • слушање музике;
 • ритмичко кретање.

графичко – ликовне активности:

 • материјал за рад учинити деци доступним и давати им пример цртањем једноставних облика;
 • подстицање шарања да би се учило држање прибора и развијала координација око – рука.

интелектуалне активности:

 • подстицање истраживања предмета и околине;
 • подстицање игара именовања предмета;
 • игре скривања, уклањања предмета из познатог или приказаног низа.

 језичке активности:

 • практиковати давање кратких и јасних инструкција, било у виду игре или свакодневних активности (стави лопту на јастук, узми из тањира, однеси на сто…);
 • учење кратких смислених стихова;
 • учење о себи (ја, име);
 • невербалну комуникацију полако вербализовати;
 • користити драматизацију у комуникацији са децом, кроз драматизацију уз помоћ гињол лутке позивати децу на игру, дружење, ужину и слично.

 

НЕГА И ВАСПИТАЊЕ ДЕЦЕ ОД 2  ДО 3  ГОДИНЕ

нега:

 • медицинска сестра – васпитач врши надзор и евентуалну асистенцију, дете само обавља своје стечене хигијенске навике;
 • дете самостално у контроли сфинктера;
 • подстицање боравка на свежем ваздуху у складу са временским приликама;
 • боравак на сунцу и даље има улогу превенције рахитиса и утиче на правилан раст и развој костију. Омогућити деци сунчање.

социјално – емоционални односи:

 • медицинска сестра – васпитач треба да гради однос са децом овог узраста спуштајући се на њихов ниво и започињући разговор са њима, позивањем на игру или постављањем питања, коментарисањем…
 • похвале и показивање љубави према деци ће учинити сузбијање љубоморе која је изражена на овом узрасту;
 • одговарати на дететова питања, чак и када се она понављају и слушати дететове одговоре. На овом узрасту медицинска сестра – васпитач треба да препозна када дете са понављањем питања тражи пажњу за себе; када то установи треба да се бави дететом, али и даље да одговара на питања, никако да их игнорише.

игра:

 • сложене функционалне игре се постављају као захтеви на овом узрасном периоду (бацање циљањем, одржавање равнотеже стајањем на једној нози, ходање по право линији и сл.);
 • истраживачке игре које израстају у конструктивне игре (грађења, израде од пластелина, песка, хартије);
 • играње улога.

моторичке активности:

 • кретање различитим покретима (ходање, трчање, пењање, пузање);
 • играње лоптом;
 • коришћење сложених и координираних покрета;
 • подстицати ритмичке покрете.

сензорно – перцептивне активности:

 • стално подстицање деце на даље осамостаљивање и нова истраживања околине у смислу доживљавања исте где медицинска сестра – васпитач подстиче спознају особина предмета (прљаве руке – прање руку – вода може бити топла и хладна – руке када се перу су мокре – руке када обришемо су суве – пешкир је мекан…);
 • укључивање у одређене активности у трпезарији (постављање салвета, склањање своје чаше…);
 • перцепција укуса и мириса хране;
 • особине материјала приликом промене гардеробе;
 • упознавање са саобраћајем, улицама, звуцима, бојама у саобраћају…
 • упознавање природних појава;
 • играње са природним материјалима.

музичко – ритмичке активности:

 • подстицати склад између покрета и ритма;
 • употреблјавати бројалице и музичке штапиће у комбинацији – подстицати децу на пљескање у ритму;
 • повезивање покрета, музике и говора кроз драмске музичке игре;
 • неговање игре уз музику.

графичко – ликовне активности:

 • упознавање деце са различитим могућностима цртања (оловком, бојама, штапићем у песку, прстима, кредом по бетону…);
 • подстицати обликовање тестом и пластелином;
 • подстицати цепање папира, низање перли и сл.;
 • сва ликовна активност има за циљ подстицање детета да се развија кроз ликовно – графичке активности и не треба себавити одређеним темама.

интелектуалне активности:

 • подстицати и неговати све врсте и активности истраживања предмета;
 • увођење задатака којима се упоређује (већи – мањи);
 • препознавање и именовање предмета и бића;
 • игре са разликовањем броја један од појма више;
 • игре са проналажењем предмета чију слику покажемо;
 • неговање симболичких игара.

језичке активности:

 • и на овом периоду активан развој говора кроз заједничке активности
 • богаћење речника се постиже питањима упућеним детету да именује нешто на себи или на слици;
 • игре парова речи – супротности (велико – мало, горе – доле, отворено – затворено…);
 • стална вербализација поступака од медицинске сестре – васпитача у једноставној форми, као и постављање захтева пред дете у једноставној форми;
 • подстицање деце да причају шта се десило или да испричају причицу коју су више пута чули;
 • драматизација медицинске сестре васпитача уз помоћ гињол лутке у облику људи или животиња. Драматизовати кратке приче, рецитације или песме. Глас и кретање прилагодити улози. Подстицати децу која покажу иницијативу за укључивање.

Наведени план рада по узрастима је само модел просечног детета наведеног узраста, план рада медицинске сестре – васпитача се ради оперативно за предстојећи период, са детаљним играма и задацима прилагођеним конкретној оформљеној групи.

 

РАД СА ДЕЦОМ УЗРАСТА ОД 3 ГОДИНЕ ДО УКЉУЧИВАЊА У ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Рад са децом узраста од 3-6,5 година, одвија се по Општим основама предшколског програма за узраст деце од три године до укључивања у програм припреме за школу као и  припремни предшколски програм.

Основе програма заснивају се на хуманистичком схватању  развоја детета које наглашава унутрашње снаге детета на које се треба ослонити приликом деловања на његов развој као средину која треба да подстиче испољавање тих снага. Зато Установа својом улогом у односу на децу и породицу обезбеђује:

 • сигурну средину у којој се свако дете осећа прихваћено и вољено и у којој оно оптимално расте и развија се;
 • средину која детету пружа богату и разноврсну размену и комуникацију са вршњацима;
 • подршку породици у васпитању детета;
 • компензацију социјално депривирајућих услова у којима нека деца одрастају;
 • инклузивне васпитне групе;
 • стимулише развој даровите деце;
 • сазревању деце за школско учење.

Основе програма предшколског васпитања и образовања су јединствен васпитно образовни програм који је разрађен у два модела А и Б.

Модел А тежи отвореном систему васпитања и акционом развијању програма, зависно од интересовања деце, док Модел Б има карактеристике когнитивно – развојног програма и разрађене васпитно – образовне циљеве, задатке васпитача и типове активности, међу којима васпитачи бирају и разрађују их, зависно од потреба, могућности и интересовања конкретне деце у групи. Ипак теорија и пракса су вековима у раскораку, па ћемо ми у пракси прожимати елементе Модела А и модела Б, а васпитачи ће израђивати своје планове рада у односу на карактеристике групе, а у сарадњи са стручном службом установе.

 

А модел

ОПШТИ ЦИЉ СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ
Подстицање целокупног дететовог развоја уз уважавање свих његових потенцијала §  Олакшавање процеса адаптације;

§  Подстицање развоја сазнања о себи, сопственим осећањима и потребама, самопоштовања и самопоуздања;

§  Подршка осамостаљивања деце у облачењу, обувању, храњењу, обављању личне хигијене, омогућавање самосталног избора игара и активности;

§  Проширивање дечијег искуства у различитим областима;

§  Подстицање социјалног сазнања, сазревања и прихватања међусобних разлика;

§  Подстицање рада у групи – развијање комуникативних способности;

§  Развијање креативног изражавања кроз ликовне, музичке, драмске, плесне и друге активности;

§  Оспособљавање за активно учествовање у животу вртића.

 

Б модел

Циљеви Активности Садржаји
Физички развој (моторика, чула, здравље и хигијена) §  телесне

§  перцептивне

§  здравствено – хигијенске

Искуства које се стичу захваљујући кретању, оспособљавању телесних функција, коришћењу чула, медицина, спорт.
Социо – емоционални и духовни развој (однос према себи, другима и околини) §  друштвене

§  афективне

§  еколошке

Свет људи, однос према другима, себи, околини, етика и морал са правилима понашања, социјално искуство, еколошка сазнања.
Когнитивни развој (упознавање материјалног и живог света, логичко – математичких структура, простора, времена и практично коришћење сазнатог у животу и раду) §  откривачке

§  логичке

§  практичне

Свет науке, људски рад и производња, логичко – математичка сазнања, саобраћај, самопослуживање и сналажење у животним околностима.
Развој комуникације и стваралаштва §  говорне

§  драмске

§  ликовне

§  музичке

§  плесне

Свет уметности, естетике, комуникациони ситеми, интуитибна и метафоричка искуства и сазнања.

ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Припремни предшколски програм је обавезан   од школске   2011/2012. године у трајању од најмање 9 месеци у години пред полазак у школу. Стручна служба дечијег вртића припрема Припремни предшколски план, као део Предшколског програма. Опште основе предшколског плана су  утемељене на постојећим Основама Програма предшколског васпитања и образовање деце узраста од 3-7 година. Припреме деце за полазак у школу је процес који се одвија током читавог предшколског периода у оквиру подстицања општег развоја детета. Припрема за школу треба да омогући разноврсне прилике за сусрет деце са добро изабраним подстицајима из физичког и социјалног окружења, за слободно испробавање својих моћи и активно упознавање света око себе , других људи и самога себе.

Непосредни циљ припремања деце за школу је да се допринесе њиховој зрелости или готовости за живот и рад какав их очекује у основној школи.

Задаци васпитно образовног рада у години пред полазак у школу су: 

 • подстицање  осамостаљивања деце и подршка њиховом физичком развоју;
 • подстицање дечијег самопоштовања и развијање свести о себи , као и неговање позитивне слике о себи;
 • неговање толеранције и дијалога у комуникацији;
 • стварање пожељне васпитно образовне средине и развој еколошке свести код деце да природу и окружење делимо са другима;
 • осмишљавање игре и активности из области почетних математичких појмова.

Све припремне васпитне групе реализују васпитно образовни рад комбинујући моделе А и Б. Програм припреме деце за школу састоји се од области у које су сврстани васпитно –образовни садржаји  и активности путем којих се остварују општа и посебна припрема деце за  школу.

То су:

 • развој говора (неговање говорне културе, богаћење дечјег речника и неговање граматички правилног говора, вербално изражавање и комуникација, монолошки говор и причање, упознавање са дечијом књижевношћу и говорне игре);
 • припрема за почетно читање и писање;
 • развој математичких појмова (положај у простору, кретање кроз простор, поређење и процењивање, области, линије и тачке, облици, образовање скупова, бројност скупова и временско сазнања);
 • упознавање природне и друштвене средине (живи свет- животиње, биљке, човек, материјални свет, заштита животне средине, човек као друштвено биће, рад људи, саобраћајно васпитање);
 • физичко васпитање (физички развој, развој опажања, јачање здравља и одржавање хигијене);
 • ликовно васпитање (цртање, сликање, пластично обликовање и естетско доживљавање и процењивање);
 • музичко васпитање (слушање музике, певање, свирање и плесне активности).

Актив за праћење припремног предшколског програма чине васпитачи који раде у припремним васпитним групама (полудневни и целодневни боравак).

 

РАЗЛИЧИТИ ОБЛИЦИ И ПРОГРАМИ

Поред редовног рада на осамостаљивању и развоју деце предшколска установа „Мали чароњак“ обезбеђује уписаној деци различите активности и радионице везане за употребу енглеског језика кроз које обезбеђује деци да развијају своју двојезичност од раног узрасног периода, а које је најпогодније за развој и учење страног језика.

Додатни рад са децом ће се организовати кроз драмску секцију, јер развој глумачких способности доприносу развоју социјалне  интеракције, памћења, мишљења, развија лагодност код деце приликом  јавног наступа. Такође развија комуникативне способности, као и дечији речник, љубав према поезији и прози, али и различит приступ читању.

Рекреативна јога за децу је још један од додатних програма који подразумева да ће деца једном недељно имати своје рекреативне активности на специфичан начин, где ће уз само вежбање радити и дечија машта и визуализација. Овакав вид вежбања подстиче креативност, развија концентрацију и машту.

Установа планира да развија своју понуду и да у будућности деци обезбеди додатне различите креативне и рекреативне могућности.

 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

Стручни орган предшколске установе је васпитно-образовна веће које чине медицинске сестре које обављају послове васпитања и образовања (рад у васпитној групи), васпитачи и сарадници.

На нивоу Установе формиране су радне групе које функционишу по принципима тимског рада и баве се различитим темама везаним за унапређивање васпитно-образовног процеса и развоја Установе.

Стручно усавршавање остварује се континуирано током године, а њиме координира стручни сарадник педагог. Као део професионалног развоја запослених, усмерен је на унапређивање свих компетенција потребних за рад са децом у предшколској установи и има своје обавезно место у структури радног времена васпитно-образовног кадра.

 

САРАДЊА СА ПОРОДИЦОМ

Континуитет у учењу деце предшколског узраста постиже се блиском сарадњом са породицом.

Предвиђени су следећи облици и садржаји сарадње са породицом:

 • Свакодневни контакти са родитељима – размена информација, писане информације и продукти који прате живот и рад васпитне групе, процени панои, упознавање са стручним часописима и новом литературом за децу и родитеље;
 • Отворена врата – размена информација о дечијем развоју и напредовању уз давање на увих дечијих портфолија, заједничко планирање наредних корака, најмање једном месечно уз планирано учешће стручног сарадника у ситуацијама када је то потребно;
 • Родитељски састанци – састанци у циљу информисања родитеља о актуелним дешавањима (заједничке акције, прославе, актуелне проблеме у групи), тематски састанци (припрема за школу, адаптација);
 • Подршка развоју пројеката – укључивање у активности из пројеката, предлагање експерата, организовање посета у окружењу, помоћ у прикупљању средстава, предлагање ресурса и т.сл.

Осим медицинских сестара и васпитача који најнепосредније и контиунирано сарађују са родитељима, у повезивању са породицом и подизању њихове васпитне компетенције, учествују и стручни сарадници педагог, психолог и логопед кроз различите облике сарадње а посебно кроз активности у оквиру саветовалишта.

Рад саветовалишта ће се одвијати у посебном простору намењеном индивидуалним разговорима са родитељима.

 

САРАДЊА СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ

Предшколска установа и њени програми имају ефекта на развој деце само онда када се заједно са програмом ангажују не само деца и родитељи, него и локално окружење.

Активности сарадње са друштвеном средином остварују се на следеће начине:

 • Упознавање природног окружења – шетње, истраживачке активности, излети и боравак у природи;
 • Упознавање социјалног окружења – посете институцијама, разговори са људима разних занимања, посета представника различитих институција вртићу, разговори о догађајима у локалној средини и играње улога.

Учешће у програму који је повезан са заједницом, дете развија нова знања, осећање припадништва, заједничког социјалног учешћа али и сопствену вредност и позитивни став о себи и другима.

Значајан сегмент припремног предшколског програма је сарадња са основним школама. У складу са тим, а у циљу отворене сарадње и олакшавања преласка из вртићке у школску средину, планирани су различити облици сарадње кроз међусобне посете (присуствовање школском часу, посете учитеља вртићу и присуствовање непосредном раду са децом), заједничке акције или учествовања у различитим манифестацијама као и сарадња по питању подршке деци којој је потребна помоћ у учењу и посебна подршка у развоју.

 

МАТЕРИЈАЛНО – ТЕНИЧКИ УСЛОВИ РАДА

Предшколска Установа ,, Мали чаробњак“ се налази на територији Београда на општини Палилула, а на адреси Ромена Ролана 20. Установа располаже са једним објектом који има три нивоа, који укупно броје 240 м2.

Планирано време почетка рада вртића је након верификације код Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Кућа се простире на 3 нивоа. Сваки део куће је намењен и прилагођен потребама деце. За грејање целе куће се користи парно грејање па се претпоставља остварење најоптималнијег, здравог боравка деце у установи у свим временским условима.

Мали чаробњак у свом саставу има и двориште, површине 200 м2  које је специјално намењено и усклађено за свакодневни боравак деце на свежем ваздуху, за време топлих дана. Двориште је прекривено травнатом површином и предвиђено је опремање непокретним и покретним реквизитима у складу са будућим испитивањем потреба и интересовања деце која ће боравити у Малом чаробњаку.

Материјално – технички услови за рад су следећи: Предшколска Установа поред горе наведног дворишта располаже и собом за пријем, рекреативну салу односно заједничку собу за игру, кухињу, собе за рад и рекреацију, канцеларију и тоалете. 

Табела бр.1 – Табеларни приказ материјално – техничке опремљености

 

Рб. Опрема / средство Јединица мере Количина
1 Намештај
1.1 Сто Ком 5
1.2 Столица Ком 25
1.3 Табла Ком 2
1.4 Табуре Ком 2
1.5 Јастуче Ком 10
1.6 Креветац Ком 1
1.7 Полица Ком 6
1.8 Плакар Ком 10
1.9 Итисон м2 8
1.10 Пулт за повијање Ком 2
1.11 Столица за храњење Ком 2
1.12 Креветићи за спавање Ком 10
1.13 Сунђери за спавање Ком 10
  Намештај и неопходни имобилијар за смештај деце константно ће се прилагођавати броју  и узрасту дјеце , пратећи потребе, стандарде и захтеве васпитача/ца.
2 Техничка, наставна и радна средства
2.1 Телевизор Ком 1
2.2 Медија плејер 1
2.3 Преносни рачунар 1
2.4 Штампач у боји 1
3 Дидактичка средства
Установа поседује дидактичке материјале за развој различитих узрасних група. Дидактички материјали су од дрвета, папира, пластике, картона, тканине и биће обнављани куповином али и прављени ручну у складу са наставним активностима.

Набавка дидактичких средстава реализоваће се према захтевима васпитача.

4 Потрошни материјал за спровођење васпитно – образовног рада
4.1 Прибор за писање Ком 10
4.2 Прибор за цртање Ком 10
4.3 Папир за цртање Ком 10
4.4 Папир за писање Ком 10
4.5 Лепак за папир Ком 10
4.6 Пластелин Кг 1
4.7 Вајарска глина Кг 1
5 Средства за одржавање хигијене
Набавка средстава за одржавање хигијене обезбеђиваће се према захтевима хигијеничара на недељном нивоу. Средства за одржавање хигијене обезбеђиваће се искључиво преко специјаизованих фирми.

Напомена: намештај, имобилијар, техничка, наставна и дидакичка средства као и  потрошни материјал количински ће се увећавати сразмерно броју уписане деце.

 

КАДРОВСКИ ПОТЕНЦИЈАЛ УСТАНОВЕ

Кадровски услови рада се односе на број и структуру запослених радника. Предшколска установа запошљава васпитаче у односу на број група и на дужину боравка деце у Установи, а према Закону о предшколском образовању и васпитању.

Наведени кадар ће засновати радни однос са установом након верификације и почетка рада Установе. Деца ће се уписивати и формирати групе након верификације Установе.

Предшколска Установа ради од 07:00 до 18.00 часова, што је целодневни боравак деце. Деца која се уписују у припремни предшколски програм могу боравити у целодневном термину, али ће у време трајања припремног предшколског програма време проводити у тој васпитној групи.

 

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ

Праћење и вредновање рада ПУ се планира кроз инструменте за вредновање и самовредновање рада Установе у одговорајућим кључним областима. Поред саме реализације Установа ће радити годишњи план самовредновања, спроводити га и вршити анализу резултата и планирање даљег развоја вредноване области у складу са резултатима.

Поред самовредновања рада ПУ у оквиру Установе ће се одржавати састанци педагошког колегијума на кварталном нивоу или чешће, по потреби. Такође ће се обављати редовне консултације са просветним саветником, како би се пратио рад Установе и споља и радило на корекцији недостатка благовремено.

Све планиране и спроведене активности ће се документовати и анализирати у стручној служби установе.

 

ОБЕЗБЕЂЕНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА РАД

Финансијска средства за рад установе обезбеђује:

 • Коришћењем средстава Оснивача;
 • Од родитеља деце – корисника услуга, цена услуга;
 • Учешћем спонзора или донатора;
 • Из других извора у складу са законом.

Оснивач разматра Годишњи план рада установе и након што утврди да је исти у складу са важећим прописима и нормативима, даје сагласност и врши финансирање за ту раду годину.

 

ХИГИЈЕНСКО-ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА РАД

У Установи је изграђена санитарна просторија са вц кабинама и опремљеним просторима прилагођеним деци. У свакој се налази довољан број лавабоа са текућом водом. Редовна контрола дезинсекције и дератизације на сваких 6 месеци (по истеку потврде). Установа одржава хигијену на дневном нивоу средствима за одржавање хигијене. Средстава за одржавање хигијене се набављају по потреби.